Regiobeeld

Zuidoost-Brabant

Inleiding

Er zijn samenwerkingsinitiatieven in de verschillende geografische gebieden. Samen met dit regiobeeld biedt dit perspectief voor het oplossen van de regionale en lokale uitdagingen.

Knelpunten
Kernboodschap
“De regio kenmerkt zich door een hoog percentage kwetsbare ouderen en een sterke vergrijzing. De doorstroom in de ouderenzorgketen staat onder druk. Samen met krapte op de arbeidsmarkt en hoge werkdruk voor zorgprofessionals, vrijwilligers en mantelzorgers vormt dit een grote uitdaging. Adequate samenwerking tussen de zorgpartijen is van groot belang om de druk op de zorgketen te verminderen en daarmee de toegankelijkheid van de zorg te waarborgen.”
Thema’s

De regio in kaart gebracht

Om inzicht te geven in de huidige en toekomstige knelpunten op het gebied van zorg en ondersteuning in de regio, wordt gekeken naar 7 thema’s. De bevindingen zijn vertaald naar de drie genoemde knelpunten. Per thema zijn de gebruikte beschikbare bronnen weergegeven.

Kwaliteit van zorg

Op basis van de beschikbare indicatoren komen er geen knelpunten naar voren ten aanzien van de kwaliteit van zorg in deze regio. De patiënttevredenheidsscores die cliënten aan instellingen in de Wet langdurige zorg (Wlz Verpleging en Verzorging) geven zijn hoog, voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) liggen deze juist lager vergeleken met de rest van Nederland.

Sociale situatie

Het aandeel 65+ inwoners ligt in deze regio boven het landelijk gemiddelde en dit verschil neemt tot 2040 naar verwachting nog iets toe. Er is een grote groep kwetsbare ouderen ten opzichte van het landelijk gemiddelde (27% van de 65+ populatie). Met name in de gemeente Eindhoven en Helmond ligt dit percentage hoog (respectievelijk 31% en 32%). Ook op andere indicatoren zijn er verschillen te zien tussen Eindhoven/Helmond en de rest van de regio. Zo ligt het inkomen in deze twee gemeenten lager en is er een hoger werkloosheidspercentage. Het opleidingsniveau in de gemeente Eindhoven ligt wel hoger ten opzichte van de rest van de regio.

Zorgkosten

De totale zorgkosten voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) liggen hoger dan het landelijk gemiddelde. Hierbij is het aandeel van de populatie dat in het ziekenhuis behandeld wordt relatief hoog, net als de kosten per patiënt in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). In de ouderenzorg (wijkverpleging, geriatrische revalidatiezorg en eerstelijnsverblijf) ligt het zorggebruik lager dan het land. Het aantal inwoners dat gebruik maakt van zorg uit de Wlz ligt ver onder het landelijk gemiddelde. De kosten per patiënt zijn daarentegen wel hoog in de Wlz. Het aantal inwoners dat gebruik maakt van Wmo zorg ligt ruim boven het landelijk gemiddelde. Dit is enkel niet terug te zien in het gebruik van hulpmiddelen en diensten (zoals rolstoelen, woningaanpassingen of vervoersdiensten).

Toegankelijkheid: Vraag & aanbod

Huisartsen, verpleegkundigen, vrijwilligers en mantelzorgers geven vaak aan sterk overbelast te zijn door een hoger ervaren werkdruk. Daarnaast is er een (groeiend) tekort aan (spoedeisende hulp) verpleegkundigen, wijkverpleegkundigen, specialistische verpleegkundige functies, personeel in de spoedzorgketen (ambulancezorg, huisartsenspoedzorg en acute ziekenhuiszorg), vrijwilligers en mantelzorgers. De sterk groeiende zorgvraag in deze regio vormt hierbij een extra uitdaging. Huisartspraktijken verwachten een tekort aan huisartsen en doktersassistenten. Verder verwachten ze dat het aantal patiëntenstops gaat toenemen in de komende jaren. Tegelijkertijd is er wel verbetering mogelijk in de samenwerking met andere praktijken/organisaties.

Partners

Samen versterken door verbinding

Dit regiobeeld wordt besproken met vertegenwoordigers van zorgaanbieders en met een gemeentelijke vertegenwoordiging van gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant. De reactie van deze partijen wordt in het tweede kwartaal verwerkt in het getoonde regiobeeld.

Bekijk alle partners