Regiobeeld

West Brabant

Inleiding

De regio kent uitdagingen in zowel het medische als sociale domein. Door de toenemende samenwerking tussen het medische en sociale domein en de regionale financiers, ontstaan er mooie kansen om adequaat te anticiperen op deze uitdagingen.

Hieronder vindt u een samenvatting van het regiobeeld met achtergrondinformatie. Ook kunt u de verdieping op het regiobeeld West-Brabant inzien via onderstaande button.

Download de verdieping op het regiobeeld

Download de onderliggende cijfers

Knelpunten
Kernboodschap
“De toenemende vergrijzing zal op veel fronten een uitdaging vormen voor de zorg. Bijvoorbeeld voor samenwerking binnen het medische domein en tussen het sociale en medische domein. Ondanks het relatief weinig voorkomen van inwoners met één of meer chronische aandoeningen valt de regio negatief op qua ervaren gezondheid, mede door veel (psycho)sociale problematiek. West-Brabant is een grote regio met verschillen tussen de deelregio’s, waarbij de beschreven problemen minder voorkomen in de deelregio Breda.”
Thema’s

Zeven thema’s

Om inzicht te geven in de huidige en toekomstige knelpunten op het gebied van zorg en ondersteuning in de regio, wordt gekeken naar 7 thema’s. Voor iedere regio zijn de bevindingen vertaald naar drie knelpunten. Per thema zijn de gebruikte beschikbare bronnen weergegeven.

Kwaliteit van zorg

Er zijn geen problemen bekend met betrekking tot de kwaliteit van zorg in deze regio. Sommige uitkomstindicatoren van ziekenhuiszorg liggen onder het landelijk gemiddelde en het volume van een aantal aandoeningen ligt maar net boven de minimumnormen. De scores die cliënten aan Wlz-instellingen geven zijn hoog en conform het landelijk beeld.

(positieve) Gezondheid

De ervaren gezondheid is in West-Brabant lager dan het landelijk gemiddelde. Psychosociale problematiek komt steeds vaker voor, waaronder angst- en depressiestoornissen, stress en eenzaamheid. Ook is het aantal gezonde jaren zonder lichamelijke beperkingen, waaronder bewegings-, gehoor-en gezichtsbeperkingen, significant lager dan het gemiddelde in Nederland. Daarentegen heeft West-Brabant landelijk gezien het laagste percentage inwoners met één of meerdere chronische aandoeningen. Er wordt in de regio veel medicatie voorgeschreven en polyfarmacie bij ouderen komt vaker voor. Veel inwoners hebben te maken met gezondheidsklachten zoals nek- en schouderpijn en migraine of ernstige hoofdpijn. Tevens is er een hoog percentage inwoners dat geluidshinder ervaart door weg- en treinverkeer, en dit heeft gevolgen voor het welzijn. Verder is het opvallend dat West-Brabant relatief veel mantelzorgers heeft en veel inwoners mantelzorg ontvangen.

Toegankelijkheid: Vraag & aanbod

Regionaal ervaren huisartsenpraktijken naast de hoge werkdruk vooral seizoenschommelingen als gevolg van vakantie en griep. Lokaal zijn er signalen die duiden op een capaciteitsprobleem, zoals inwoners die zich niet meer bij een huisarts kunnen inschrijven. Op dit moment zijn er problemen met het invullen van ontstane vacatures in de huisartsenzorg. Daarnaast verwacht 50% van de huisartspraktijken dat er de komende 5 jaar meer inwoners zijn die zich niet meer kunnen inschrijven bij een huisarts. De capaciteitsprognoses laten echter alleen een tekort van praktijkondersteuners en doktersassistenten zien. Momenteel is er ook een grote vraag naar medewerkers in de verpleging, verzorging, thuishulp en ggz. In samenhang met de bevolkingsontwikkeling stijgt de vraag naar verschillende vormen van wonen met zorg en welzijn enorm, en met het huidige woningaanbod kan niet aan deze vraag worden voldaan.

Partners

Samen versterken door verbinding

Dit regiobeeld wordt besproken met vertegenwoordigers van zorgaanbieders en met een gemeentelijke vertegenwoordiging van gemeenten in West-Brabant. De reactie van deze partijen wordt in het eerste kwartaal verwerkt in het getoonde regiobeeld.

Bekijk alle partners