Regiobeeld

Twente

Inleiding

Het regiobeeld Twente is op initiatief van Menzis tot stand gekomen, waarbij veel betrokken partijen in de regio input voor het beeld geleverd hebben.

Hieronder vindt u een samenvatting van het regiobeeld met achtergrondinformatie. Ook kunt u het gehele regiobeeld inzien via onderstaande button.

Download het Regiobeeld

Knelpunten

Sterke vergrijzing en ontgroening van de populatie

In Twente is het aandeel 65-plussers iets groter dan gemiddeld in Nederland. Daarmee samenhangend is het percentage inwoners met dementie relatief hoog. Het aandeel 65-plussers neemt in 2030 toe tot ruim 23% van de bevolking, hetgeen iets hoger is dan gemiddeld in Nederland. Het meest opvallend in Twente is de ontgroening. Het aantal jongeren (t/m 17 jaar) neemt tot 2030 met 9% af.De verdere vergrijzing gaat gepaard met een sterke stijging van het aantal inwoners met dementie.

Groei inwoners met chronische aandoeningen

Het percentage inwoners met chronische ziekten, zoals diabetes en COPD, ligt in Twente wat hoger dan gemiddeld in Nederland. Hoewel de groei van chronische ziekten in Twente iets minder groot is dan gemiddeld in Nederland, is de stijging aanzienlijk. De sterkste groei treedt op bij artrose, beroerte en coronaire hartziekten, maar ook de groei bij diabetes en COPD is groot. Het gezondheidsgedrag van de inwoners van Twente is relatief gunstig wat betreft sporten. Het percentage overgewicht is echter relatief hoog en stijgt de komende jaren.

Toenemend tekort aan formele en informele zorg

Momenteel zijn er knelpunten in de arbeidsmarkt voor zorgverleners in Twente. Werkgevers in de zorg in Twente ervaren problemen bij werving van verzorgenden IG, verpleegkundigen, wijkverpleegkundigen en specifieke medisch specialisten (onder meer SEH-arts). De komende jaren neemt het aantal medewerkers in de zorg in de regio met ongeveer 4% af. Naar verwachting neemt het tekort toe bij onder meer huisartsen, Specialisten Ouderengeneeskunde, zorgverleners in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en verschillende verpleegkundige beroepen. Het potentiele aantal mantelzorgers neemt naar verwachting met bijna 30% af in de regio.

Kernboodschap
Twente kent een sterk vergrijzende populatie en hoge afname van het aantal jongeren. De vergrijzing gaat gepaard met een sterke stijging van het aantal inwoners met dementie. Daarnaast groeit het aantal inwoners met een chronische ziekte. In combinatie met een toenemend tekort aan zorgverleners en terugloop van het aantal mantelzorgers vormt een grote uitdaging in de regio.
Thema’s

Inwoners van Twente

Twente is een landelijke regio bestaande uit 14 gemeenten met 628.000 inwoners. Binnen de regio zijn drie grotere gemeenten, Enschede, Almelo en Hengelo. De regio is iets meer vergrijsd dan gemiddeld in Nederland. Het percentage 65-plussers is 20% tegenover 19% in Nederland. De Sociaal Economische Status is gemiddeld relatief laag, met name in de steden Enschede en Almelo. Ten aanzien van zorg en gezondheid stellen relatief veel inwoners zich vrij passief op. Ze zijn minder zelfredzaam dan de gemiddelde inwoner van Nederland.

De huidige zorgvraag

In de meeste gemeenten ervaart een relatief hoog percentage van de inwoners hun gezondheid als (zeer) goed. De uitzondering hierop zijn de twee grotere steden Enschede en Almelo. Desondanks is het percentage inwoners met een chronische ziekte, zoals diabetes en COPD, wat hoger dan gemiddeld in Nederland. Het aandeel inwoners met dementie is ongeveer 5% hoger dan gemiddeld in Nederland. Ondanks het hoge percentage inwoners met overgewicht, is het aandeel van de inwoners dat ten minste wekelijks sport relatief gunstig.

Het huidige zorgaanbod

In de regio is een aantal grote zorgaanbieders actief, te weten MST en ZGT voor de ziekenhuiszorg, Mediant en Dimence als de grootste GGZ aanbieders en meerdere aanbieders voor VVT. Door zorgaanbieders, gemeenten (Samen14), zorgverzekeraar Menzis en andere partijen wordt nauw samengewerkt om de gezondheid van de inwoners te verbeteren en voldoende zorg in de komende jaren te borgen. Het gaat onder meer om ‘Integrale samenwerking in de regio Twente 2019-2022’ en ‘Vitaal Twente’.

Toegankelijkheid van zorg

De wachttijden voor ziekenhuiszorg in de regio zijn relatief beperkt. Uitzonderingen hierop zijn de Oogheelkunde en de behandeling van spataderen en een rughernia. In de GGZ ligt de gemiddelde wachttijd van aanmelding tot behandeling in de meeste gevallen binnen de Treeknorm van 14 weken. In de Wlz neemt de wachttijd toe; het aantal (niet-actief) wachtenden in de zorgkantoorregio Twente is in 2019 met ongeveer 50% toegenomen.
De zorgarbeidsmarkt in Twente is krap. Werkgevers in de zorg in Twente ervaren problemen bij werving van verzorgenden IG, verpleegkundigen, wijkverpleegkundigen en specifieke medisch specialisten (onder meer SEH-arts). Daarnaast is er krapte in meerdere zorgberoepen, zoals zorgverleners in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en Specialisten Ouderengeneeskunde.

Zorgkosten

De zorgkosten voor de Zorgverzekeringswet zijn ongeveer zoals verwacht (in vergelijking met de benchmark). In de Wlz liggen de kosten in Twente per inwoner 23% hoger dan gemiddeld in Nederland. Deze hogere kosten per inwoner gelden zowel voor de Verpleging en Verzorging als voor de Gehandicaptenzorg en lijken voor een belangrijk deel door een hoger percentage Wlz-indicaties veroorzaakt te worden. Het aantal gebruikers van WMO ligt in de meeste gemeenten boven het gemiddelde in Nederland.

Zorgvraagontwikkeling 2030

De ontwikkeling van de zorgvraag wordt door veel trends bepaald, waaronder bijvoorbeeld de vergrijzing, leefstijl en zorg op afstand. In Twente neemt de vergrijzing de komende 10 jaar verder toe en in 2030 is naar verwachting 23% van de inwoners in Twente 65-plusser. Een gevolg hiervan is dat het aantal inwoners met dementie met ongeveer 39% toeneemt. Ook het aantal inwoners met een chronische ziekte neemt verder toe, met name artrose (37%), beroerte en coronaire hartziekte (beiden ongeveer 21%). De verwachtingen ten aanzien van gezondheidsgedrag zijn dat er steeds minder gerookt zal worden, maar dat het percentage inwoners met overgewicht verder zal toenemen.

Zorgaanbodontwikkeling 2030

Er werken circa 51.000 mensen in de zorg in Twente en het is de verwachting dat dit in 2030 4% lager is. Dit komt door de afname van de potentiele beroepsbevolking: het aantal mensen tussen 18 en 65 jaar oud. Dit leidt tot extra krapte bij veel beroepen in de zorg. Voorbeelden zijn de huisartsen, Specialisten Ouderengeneeskunde, zorgverleners in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), verzorgenden en verschillende verpleegkundige beroepen (bijvoorbeeld wijk, IC, dialyse).

De informele hulp neemt mogelijk ook met ongeveer 30% af, waarbij er flinke verschillen tussen gemeenten in de regio zijn.

Partners

Dit regiobeeld is in samenwerking tussen partijen in de regio tot stand gekomen. De partijen die het regiobeeld onderschrijven zijn te vinden op dit overzicht.

Bekijk alle partners