Regiobeeld

Rivierenland

Inleiding

Het regiobeeld Rivierenland is op initiatief van Menzis tot stand gekomen. Veel partners in de regio hebben input voor het beeld geleverd.

Hieronder vindt u een samenvatting van het regiobeeld met achtergrondinformatie. Deze informatie wordt zichtbaar als u op het begrip klikt waarvan u meer achtergrondinformatie wilt lezen. Ook kunt u het gehele regiobeeld inzien via onderstaande button

Download het Regiobeeld

Knelpunten

Vergrijzing en ontgroening

In de regio is het aandeel 80-plussers lager dan gemiddeld in Nederland (3,8% versus 4,5%) en het aandeel jongeren (onder 18 jaar) juist hoger dan landelijk (22% versus 20%). Het percentage inwoners met dementie in de regio ligt net als het aandeel 80-plussers lager dan in gemiddeld Nederland. De vergrijzing neemt de komende 10 jaar echter sterk toe. Tot 2030 groeit het aantal 65-plusser met 38%, het aantal 80-plussers met 79%. Hiermee samenhangend neemt  het aantal inwoners met dementie in de regio tussen 2018 en 2030 naar verwachting met 55% toe, duidelijk meer dan gemiddeld in Nederland. De ontgroening in de regio gaat veel sneller dan gemiddeld in Nederland. In 2030 krimpt de groep jongeren onder de 18 met 8%, ten opzichte van een krimp van 1% gemiddeld in  Nederland.

Afname toegankelijkheid van zorg

De wachttijden voor de polikliniek en behandelingen in het ziekenhuis zijn in het regionale ziekenhuis in bijna alle gevallen binnen de Treeknorm. De wachttijden voor intake en behandeling in de GGZ (Pro Persona Tiel) zijn gemiddeld lang en ruim boven de Treeknorm. Daarnaast komt die toegankelijkheid de komende jaren sterker onder druk te staan door de toenemende zorgvraag én afname in zorgmedewerkers. Tussen 2018 en 2030 neemt het aantal zorgverleners naar verwachting met ruim 5% af. Vooral bij verschillende verpleegkundige beroepen, GGZ beroepen en Specialisten ‘Ouderengeneeskunde neemt het tekort naar verwachting sterk toe.

Kernboodschap
De bevolking in Rivierenland is iets jonger dan gemiddeld Nederland, maar er wordt de komende jaren een sterkere vergrijzing en ontgroening verwacht dan gemiddeld. De vergrijzing in de regio gaat gepaard met een sterke groei van het aantal inwoners met een chronische ziekte (met name dementie). Deze stijgende zorgvraag in combinatie met de afname aan zorgverleners vormt een grote uitdaging in de regio.
Thema’s

Inwoners van Rivierenland

De regio Rivierenland is in dit regiobeeld afgebakend tot zes gemeenten met in totaal 190.000 inwoners. In de regio is het aandeel 80-plussers lager dan gemiddeld in Nederland (3,8% versus 4,5%) en het aandeel jongeren (onder 18 jaar) juist hoger dan landelijk (21,5% versus 19,7%). Relatief veel inwoners in de regio forenzen voor het werk, slechts een beperkt aandeel woont en werkt in dezelfde gemeente. De gemiddelde sociaal economische status in de regio ligt hoger dan gemiddeld in Nederland.  Alleen in Tiel is deze duidelijk lager dan het gemiddelde in Nederland. In deze gemeente is het aandeel inwoners dat laagopgeleid is en het aandeel laaggeletterdheid hoger dan gemiddeld. Als het gaat om belevingswereld, behoeften en wensen van de inwoners van de regio t.a.v. gezondheid, zorg en verzekeren (de zogenaamde ZorgMentality) is het aandeel minder-zelfredzamen in de regio wat hoger dan gemiddeld in Nederland.

De huidige zorgvraag

De gezondheid is op is op enkele punten iets gunstiger dan gemiddeld in Nederland. Dit geldt voor de ervaren gezondheid en aandeel bewoners met langdurige aandoeningen. Het aandeel bewoners met overgewicht ligt hoger in Rivierenland dan gemiddeld in Nederland (52% versus 49%). Chronische ziekten die vaker voorkomen op hogere leeftijd, zoals dementie en beroerte, komen minder vaak voor in Rivierenland. Er wordt in de regio minder gesport dan gemiddeld in Nederland (45% versus 49%), er wordt even veel gerookt en het aandeel bewoners dat voldoet aan de alcoholrichtlijn is groter (46% versus 40%).  Het percentage mantelzorgers ligt in de meeste gemeenten iets hoger dan gemiddeld in Nederland.

Zorgkosten

De totale zorgkosten voor de Zorgverzekeringswet in de regio zijn gelijk aan de benchmark. Ziekenhuiszorg (€ 22, +2%) en huisartsenzorg (€ 17,+8%) zijn relatief hoog, GGZ (-€ 45, -31%) is relatief laag. Het aantal gebruikers van WMO-zorg en jeugdzorg ligt in de meeste gemeenten onder het gemiddelde in Nederland. Een uitzondering hierop is Tiel met een relatief hoog percentage jongeren dat jeugdzorg krijgt.

Zorgvraagontwikkeling 2030

Het aantal inwoners in de regio groeit minder sterk dan gemiddeld in Nederland (2,1% versus 4,4% in Nederland). Het aantal 65-plussers in de regio neemt tot 2030 naar verwachting wel sterk toe, met 38%. Daarmee stijgt het aandeel 65-plussers in de populatie naar 24% (gemiddeld in Nederland 23%). Een van de gevolgen hiervan is dat het aantal inwoners met dementie met 55% toeneemt. Ook het aantal inwoners met een chronische aandoening stijgt sterker dan gemiddeld in Nederland. De verwachtingen ten aanzien van gezondheidsgedrag zijn dat er steeds minder gerookt zal worden, maar dat het percentage inwoners met overgewicht verder zal toenemen.

Zorgaanbodontwikkeling 2030

Er werken in de regio circa 16.300 mensen in de zorg en het is de verwachting dat dit aantal in 2030 met ruim 5% is afgenomen. Dit komt door de afname van de potentiele beroepsbevolking: het aantal mensen tussen 18 en 65 jaar oud. Voor verschillende beroepsgroepen worden toenemende tekorten verwacht. Voorbeelden zijn de verzorgenden en verpleegkundigen, zorgverleners in de GGZ en Specialisten Ouderengeneeskunde. De informele hulp (mantelzorg) neemt mogelijk met bijna een derde af.

Partners

Dit regiobeeld is in samenwerking tussen partijen in de regio tot stand gekomen.

Bekijk alle partners