Regiobeeld

Mijnstreek

Inleiding

De vergevorderde samenwerking in het zorglandschap in deze regio is uniek en een goede basis om de knelpunten aan te kunnen pakken.

Mooie uitkomsten van deze samenwerking zijn zichtbaar in o.a. de lijnloze zorg via het Anders Beter Centrumhet PlusPunt Medisch Centrum en de aanpak van Gewenste Zorg in de Laatste Levensfase.

Knelpunten
Kernboodschap
“De Mijnstreek kenmerkt zich door een vergrijzende, krimpende en ongezonde populatie die veel zorg en ondersteuning vraagt en krijgt. In combinatie met de ontgroening en de krapte op de zorg- arbeidsmarkt vormt dit een grote uitdaging.”
Thema’s

De regio in kaart gebracht

Om inzicht te geven in de huidige en toekomstige knelpunten op het gebied van zorg en ondersteuning in de regio, wordt gekeken naar 7 thema’s. De bevindingen zijn vertaald naar de drie genoemde knelpunten. Per thema zijn de gebruikte beschikbare bronnen weergegeven.

(positieve) Gezondheid

De ervaren gezondheid en de (gezonde) levensverwachting in de Mijnstreek zijn het laagst van Nederland. De Mijnstreek scoort op de domeinen van Positieve Gezondheid lager dan landelijk. In de Mijnstreek voldoen bijvoorbeeld weinig mensen aan de beweegrichtlijnen en is er vaker sprake van overgewicht. Tevens is het mentaal welbevinden lager dan in de rest van Nederland en zien we dat (zeer grote) eenzaamheid in alle leeftijdscategorieën vaker voorkomt. Al aan het begin van het leven manifesteert zich een gezondheidsachterstand, die bovendien van generatie tot generatie wordt doorgegeven. In samenhang met de lage score op de domeinen van Positieve Gezondheid zien we dat in deze streek het hebben van (meerdere) chronische aandoeningen, waaronder long-, diabetes- en gewrichtsaandoeningen, hoger ligt.

Toegankelijkheid: Vraag & aanbod

De uitdaging op het gebied van vraag en aanbod is tweeledig: afstemming juiste zorgaanbod op zorgvraag én de juiste verdeling van zorgarbeidskrachten. Tijdens piekmomenten, zoals een griepepidemie, is de regio onvoldoende toegerust om aan de verhoogde zorgvraag te kunnen voldoen. Momenteel is er een groeiend tekort aan verpleegkundigen, GGZ personeel en ondersteuning van de huisarts. Ook is er, net als elders in het land, een (groeiend) tekort aan vrijwilligers en mantelzorgers. Zij voelen zich vaak overbelast, waarbij de ervaren druk hoog is.

Partners

Samen versterken door verbinding

Dit regiobeeld is tot stand gekomen met medewerking van regionale organisaties. Deze treft u onder het uitklapmenu aan.

De samenwerking in de Mijnstreek bouwt voort op de goede ervaringen die sinds 2012 zijn opgedaan in Anders Beter en MijnZorg. In het ‘Pact van Terworm’ van maart 2018 hebben de partners afgesproken om samen maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen om de zorg in de regio betaalbaar, duurzaam en van uitstekende kwaliteit te houden.

Bekijk alle partners