Regiobeeld

Haaglanden

Inleiding

Regiobeeld Haaglanden kent uitdagingen op zowel medisch als sociaal domein. De toenemende samenwerking tussen regionale financiers en partners in medisch en sociaal domein, bied mooie kansen om adequaat te anticiperen op deze uitdagingen.

Knelpunten
Kernboodschap
Door (toenemende) sociaal economische verschillen in de regio zijn er grote afwijkingen in gezondheid, zorggebruik en sociale participatie. Dit leidt tot een hogere en complexere zorgvraag. Daarnaast is sprake van versnippering in het zorgaanbod en krapte op de zorgarbeidsmarkt. Hierdoor ontstaat een uitdaging om toegang tot zorg te garanderen.
Thema’s

Om inzicht te geven in de huidige en toekomstige knelpunten op het gebied van zorg en ondersteuning in Haaglanden, is in dit regiobeeld gekeken naar 7 thema’s.

De regioanalyse laat zien dat in Haaglanden de thema’s: Toegankelijkheid, Ervaren(Gezondheid) en Zorgkosten meest actuele knelpunten zijn.

Kwaliteit van zorg

De scores die cliënten aan de Wmo geven is in lijn met andere regio’s. De scores die patiënten aan Wlz-instellingen geven waren in eerdere jaren lager dan in andere regio’s, echter zijn deze scores recent in lijn gekomen met het landelijke beeld. Binnen de ziekenhuiszorg dienen de minimumnormen in sommige instellingen goed in de gaten gehouden te worden, aangezien die voor een selectie aan ingrepen maar net aan gehaald worden (bijvoorbeeld voor zorg bij schildkliercarcinoom en darmkanker). De druk op de capaciteit in de huisartsenpraktijk maakt de continuïteit van de kwaliteit van zorg een aandachtspunt.

Sociale situatie

Multiproblematiek is een belangrijk issue in de regio. Daarbij is er een groot verschil in sociaaleconomische status binnen de regio, met een hoge segregatie en verscheidenheid per subregio. Aan de ene kant is sprake van lage arbeidsparticipatie, zijn er veel huishoudens met een laag inkomen, leven veel kinderen in armoede en is er een hoog percentage tienermoeders. Aan de andere kant is het aandeel hoogopgeleiden hoog en zijn er veel inwoners met een hoog inkomen. De regio heeft veel inwoners met een migratieachtergrond.

(positieve) Gezondheid

Het aantal levensjaren in goed ervaren gezondheid behoort tot het laagste van Nederland. Dit is te zien aan functioneringsproblemen, polyfarmacie bij ouderen en één of meerdere (langdurige) ziekten, waaronder hart- en vaatziekten, artrose en diabetes. Eenzaamheid komt veel voor en inwoners van 65 jaar en ouder worden vaak als kwetsbaar aangeduid. Psychosociale problemen zijn veelvoorkomend in de regio. Dit is terug te zien in het voorkomen van ernstige psychische aandoeningen (EPA), verward gedrag, het matig tot hoog risico op angststoornissen en depressies en de toename van dementie. Deze problematiek komt met name voor bij inwoners met een laag inkomen. Mantelzorgers zijn zwaarbelast en komen net als vrijwilligers weinig voor.

Zorgkosten

Het aandeel van de populatie dat in de GGZ  en het ziekenhuis behandeld wordt ligt relatief hoog. In het ziekenhuis gaat het om verschillende zorgsoorten zoals chronische, acute en electieve zorg. Daarnaast zijn er hoge kosten voor patiënten bij farmacie en in de ouderenzorg (wijkverpleging, geriatrische revalidatiezorg en eerstelijnsverblijf), waarbij de doorstroming in de ouderenzorg keten steeds vaker vastloopt. Het aantal inwoners dat gebruikt maakt van zorg uit de Wmo en Jeugdwet is tevens hoog, terwijl dit voor de gehandicaptenzorg in de Wlz juist laag is. Het gebruik van verpleging en verzorging in de WLZ ligt in lijn met het gemiddelde en neemt controleerbaar toe.

Toegankelijkheid: Bereikbaarheid

De bereikbaarheid van (acute) zorg is in dit hoog stedelijke gebied niet in het geding. De sluiting van het Bronovo ziekenhuis (2024) kan goed opgevangen worden door de overige instellingen in de regio. De acute zorg is zelfs nu al overgeheveld naar omringende ziekenhuizen. De financiële stabiliteit van instellingen verdient aandacht om de toegankelijkheid van zorg te waarborgen.

Partners

Uit de overleggen tussen de H5 gemeenten en zorgverzekeraars is er voor gekozen om de oplossingen voor regioknelpunten: Toegankelijkheid, (Ervaren) Gezondheid en Zorgkosten vanuit vier domeinen zoeken te weten: Jeugdzorg, GGZ, Ouderenzorg en Preventie.

Afgesproken is om in Q1 2021 een Plan van Aanpak gereed te hebben, waarmee op projectbasis per domein gerichte knelpunten opgepakt kunnen worden.