Regiobeeld

Gelderse Vallei

Inleiding

Het regiobeeld Gelderse Vallei is op initiatief van Menzis tot stand gekomen. Veel partners in de regio hebben input voor het beeld geleverd.

Hieronder vindt u een samenvatting van het regiobeeld met achtergrondinformatie. Ook kunt u het gehele regiobeeld inzien via onderstaande button.

Download het Regiobeeld

Knelpunten

Groei (kwetsbare) ouderen

In de Gelderse Vallei is het percentage inwoners ouder dan 65 jaar lager dan gemiddeld in Nederland (17% versus 19% gemiddeld in Nederland). Het percentage inwoners met dementie in de Gelderse Vallei is vergelijkbaar met het gemiddelde in Nederland. De vergrijzing neemt de komende 10 jaar echter sterk toe. Tot 2030 groeit het aantal 65-plusser met eenderde. Hiermee samenhangend neemt het aantal inwoners met dementie tussen 2018 en 2030 naar verwachting met bijna 50% toe.

Groei inwoners met chronische aandoeningen

Het percentage inwoners met chronische aandoeningen zoals diabetes en beroerte is relatief laag in de Gelderse Vallei. Het aantal inwoners met een chronische aandoening stijgt komende jaren sterker dan gemiddeld in Nederland. Het gezondheidsgedrag van de inwoners is relatief gunstig wat betreft alcoholgebruik, roken en bewegen. Ook de komende jaren blijft de ontwikkeling van het aantal inwoners dat rookt of overgewicht heeft relatief gunstig ten opzichte van gemiddeld in Nederland.

Afname toegankelijkheid van zorg

De toegankelijkheid van een deel van de zorg staat onder druk. Dit uit zich  onder meer in lange wachttijden voor behandeling in de GGZ. De regio kent knelpunten in de arbeidsmarkt voor zorgverleners. Tussen 2018 en 2030 neemt het aantal zorgverleners naar verwachting met ruim 2% toe. Deze toename lijkt onvoldoende om de stijgende zorgvraag in de regio op te vangen. Naar verwachting neemt het tekort toe bij onder meer huisartsen, Specialisten Ouderengeneeskunde, zorgverleners in de Geestelijke Gezondheidszorg en verschillende verpleegkundige beroepen.

Kernboodschap
De Gelderse Vallei kent een relatief jonge bevolking. Echter, de vergrijzing in de regio de komende jaren gaat gepaard met een sterke groei van het aantal inwoners met een chronische ziekte (met name dementie). In combinatie met de slechts beperkte groei aan zorgverleners en het afnemende aantal mantelzorgers vormt dit een grote uitdaging in de regio.
Thema’s

Het huidige zorgaanbod

In de regio is een aantal grote zorgaanbieders actief: ziekenhuis Gelderse Vallei voor de ziekenhuiszorg en Pro Persona voor de GGZ. De huisartsen zijn verenigd in de Huisartsen Gelderse Vallei (HAGV). Voor de wijkverpleging zijn meerdere grotere zorgaanbieders actief. De Wlz zorg wordt door de meeste aanbieders van wijkverpleging geleverd en door Norschoten. Voor de Gehandicaptenzorg is ’s Heeren Loo Midden Gelderland de grootste aanbieder. In de regio zijn bovengemiddeld veel initiatieven op het gebied van preventie, waaronder de Preventie Coalitie.

Zorgvraagontwikkeling 2030

De ontwikkeling van de zorgvraag wordt door veel trends bepaald, waaronder bijvoorbeeld de vergrijzing, leefstijl en zorg op afstand. Het aantal inwoners in de regio groeit sterker dan gemiddeld in Nederland (8,2% tegenover 4,4% in Nederland). Het aantal 65-plussers in de regio neemt tot 2030 naar verwachting toe met 33%, waarmee het aandeel 65-plussers stijgt naar 21% (gemiddeld in Nederland 23%). Een van de gevolgen hiervan is dat het aantal inwoners met dementie met 47% toeneemt. Ook het aantal inwoners met een chronische ziekte neemt verder toe, met name artrose (46%), beroerte en coronaire hartziekte (beiden ongeveer 28%). De toename van het aantal inwoners met een chronische aandoening neemt in de regio sterker toe dan gemiddeld in Nederland. De verwachtingen ten aanzien van gezondheidsgedrag zijn dat er steeds minder gerookt zal worden, maar dat het percentage inwoners met overgewicht verder zal toenemen.

Zorgaanbodontwikkeling 2030

Er werken circa 27.000 mensen in de zorg in de regio en het is de verwachting dat dit aantal in 2030 ruim 2% is toegenomen. Dit komt door de groei van de potentiele beroepsbevolking: het aantal mensen tussen 18 en 65 jaar oud. Ondanks de toename van het aantal zorgverleners, is deze groei naar verwachting onvoldoende om de groeiende zorgvraag op te vangen. Daarbij speelt ook het toenemende ziekteverzuim en verloop in de zorgsector een rol. Voor verschillende beroepsgroepen worden toenemend tekorten verwacht. Voorbeelden zijn de huisartsen, Specialisten Ouderengeneeskunde, zorgverleners in de GGZ en verzorgenden en verpleegkundigen.

De informele hulp (mantelzorg) neemt mogelijk ook met ruim 20% af.

Partners

Dit regiobeeld is in samenwerking tussen partijen in de regio tot stand gekomen.

Bekijk alle partners