Regiobeeld

Den Haag

Inleiding

De initiatieven om het welzijn van de bevolking en de zorg in de regio te verbeteren, laat de motivatie tot verbetering zien over de gehele zorglinie. Daarbij wordt vanuit inhoudelijke uitdagingen in het medisch-, sociaal- en maatschappelijk domein voor specifieke, kwetsbare doelgroepen in verschillende leeftijdscategorieën gezocht naar een effectieve domein overstijgende aanpak op regionaal- en wijkniveau. Nieuwe samenwerkingsverbanden zullen de uitkomsten van deze initiatieven versterken.

Knelpunten
Kernboodschap
Door (toenemende) sociaaleconomische verschillen in de regio zijn er grote afwijkingen in gezondheid, zorggebuik en sociale participatie. Dit leidt tot een hogere en complexere zorgvraag. Daarnaast is sprake van versnippering in het zorgaanbod en krapte op de zorgarbeidsmarkt. Hierdoor ontstaat een uitdaging om toegang tot zorg te garanderen.
Thema’s

Zeven thema’s

Om inzicht te geven in de huidige en toekomstige knelpunten op het gebied van zorg en ondersteuning in de regio, wordt gekeken naar 7 thema’s. Voor iedere regio zijn de bevindingen vertaald naar drie knelpunten. Per thema zijn de gebruikte beschikbare bronnen weergegeven.

Sociale situatie

Multiproblematiek is een belangrijk issue in de regio. Daarbij is er een groot verschil in sociaaleconomische status binnen de regio, met een hoge segregatie en verscheidenheid per wijk. Aan de ene kant is sprake van lage arbeidsparticipatie, zijn er veel huishoudens met een laag inkomen, leven veel kinderen in armoede en is er een hoog percentage tienermoeders. Aan de andere kant is het aandeel hoogopgeleiden hoog en zijn er veel wijken met een hoog inkomen. De regio heeft veel inwoners met een migratieachtergrond.

Partners

Dit regio-beeld Den Haag 1.0 betreft geografisch de gemeente Den Haag

Het is tot nu toe besproken met vertegenwoordigers van Gezond & Gelukkig Den Haag en is daarbij getoetst op herkenbaarheid. Het doel is om in het eerste kwartaal een proces op te starten en af te ronden om te komen tot een regio-beeld Haaglanden 1.0 en de daarbij benodigde partijen uit de andere gemeentelijke regio’s te betrekken.

Bekijk alle partners