Regiobeeld

Arnhem

Inleiding

Het regiobeeld Arnhem is op initiatief van Menzis tot stand gekomen. Veel partners in de regio hebben input voor het beeld geleverd.

Hieronder vindt u een samenvatting van het regiobeeld met achtergrondinformatie. Deze informatie wordt zichtbaar als u op het begrip klikt waarvan u meer achtergrondinformatie wilt lezen. Ook kunt u het gehele regiobeeld inzien via onderstaande button.

Download het Regiobeeld

Knelpunten

Groei (kwetsbare) ouderen en inwoners met chronische aandoeningen

In de regio Arnhem is het percentage inwoners ouder dan 65 jaar vergelijkbaar met gemiddeld in Nederland. Het percentage inwoners met dementie in de regio is ook redelijk vergelijkbaar met het gemiddelde in Nederland. De vergrijzing neemt de komende 10 jaar echter sterk toe. Tot 2030 groeit het aantal 65-plusser met 30%. Hiermee samenhangend neemt  het aantal inwoners met dementie in de regio tussen 2018 en 2030 naar verwachting met 43% toe. Het percentage inwoners met chronische aandoeningen zoals diabetes en beroerte is vergelijkbaar met gemiddeld Nederland, maar de spreiding tussen gemeenten is groot. Het aantal inwoners met een chronische aandoening stijgt komende jaren sterk.

Afname toegankelijkheid van zorg

De toegankelijkheid van een deel van de zorg staat onder druk, hetgeen zich onder meer uit in lange wachttijden voor behandeling in de GGZ, MSZ en Verpleeghuiszorg. De regio kent knelpunten in de arbeidsmarkt voor zorgverleners. Er is een tekort aan verpleegkundigen en verzorgenden, GGZ beroepen, Specialisten Ouderengeneeskunde en Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (AVG). Tussen 2018 en 2030 neemt het aantal zorgverleners naar verwachting met bijna 5% af. Bij met name huisartsen, verschillende verpleegkundige beroepen, GGZ beroepen en Specialisten ‘Ouderengeneeskunde neemt het tekort naar verwachting toe.

Kernboodschap
De leeftijdsopbouw van de bevolking in Arnhem is vergelijkbaar met gemiddeld Nederland, maar er wordt de komende jaren een sterkere vergrijzing en ontgroening verwacht dan gemiddeld. De vergrijzing in de regio gaat gepaard met een sterke groei van het aantal inwoners met een chronische ziekte (met name dementie). In combinatie met de afname aan zorgverleners en het afnemende aantal mantelzorgers vormt dit een grote uitdaging in de regio.
Thema’s

Inwoners van Arnhem

Arnhem bestaat uit 10 gemeenten met 423.700 inwoners en de regio heeft vrijwel dezelfde leeftijdsopbouw als gemiddeld Nederland. De Sociaal Economische Status van de regio is gemiddeld duidelijk lager dan het gemiddelde in Nederland . De opstelling van de inwoners ten aanzien van zorg en gezondheid (Zorgmentality) laat zien dat de inwoners van de regio Arnhem wat vaker minder zelfredzaam zijn als zorgcliënt (51% t.o.v. 45% in NL); de verschillen tussen gemeenten zijn groot.

Toegankelijkheid van zorg

De wachttijden voor ziekenhuiszorg in de regio zijn op enkele terreinen relatief lang. In de GGZ ligt de gemiddelde wachttijd tot behandeling boven de Treeknorm van 14 weken. In de Wlz neemt de wachttijd toe; het aantal (actief en niet-actief) wachtenden in de regio is nu nog relatief beperkt maar er is komende jaren forse uitbreiding van de capaciteit noodzakelijk.
In de regio is nog geen tekort aan huisartsen, maar wel aan praktijkhouders en doktersassistenten en POH’s. Er zijn tevens tekorten aan verzorgend en verpleegkundig personeel,  Specialisten Ouderengeneeskunde, Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (AVG) en GGZ beroepen.

Zorgkosten

De zorgkosten in de regio liggen relatief hoog. Voor de Zorgverzekeringswet zijn de kosten iets hoger dan de benchmark. Hiervoor zijn kosten van GGZ, ziekenhuiszorg en huisartsenzorg verantwoordelijk. In de Wlz liggen de kosten in Arnhem per inwoner 30% hoger dan gemiddeld in Nederland. De hogere WLZ kosten in de regio zijn terug te zien in de V&V, maar nog sterker in de gehandicaptenzorg. Het aantal gebruikers van WMO-zorg en jeugdzorg ligt in de meeste gemeenten boven het gemiddelde in Nederland.

Zorgvraagontwikkeling 2030

De ontwikkeling van de zorgvraag wordt door veel trends bepaald, waaronder bijvoorbeeld de vergrijzing, leefstijl en zorg op afstand. Het aantal inwoners in de regio groeit minder sterk dan gemiddeld in Nederland (0,9% vs. 4,4% in Nederland). Het aantal 65-plussers in de regio neemt tot 2030 naar verwachting toe met 30%, waarmee het aandeel 65-plussers in de populatie stijgt naar 25% (gemiddeld in Nederland 23%). Een van de gevolgen hiervan is dat het aantal inwoners met dementie met 43% toeneemt. Het aantal inwoners met een chronische aandoening neemt fors toe net als gemiddeld in Nederland. De verwachtingen ten aanzien van gezondheidsgedrag zijn dat er steeds minder gerookt zal worden, maar dat het percentage inwoners met overgewicht verder zal toenemen.

Zorgaanbodontwikkeling 2030

Er werken circa 48.000 mensen in de zorg in de regio en het is de verwachting dat dit aantal in 2030 met bijna 5% is afgenomen. Dit komt door de afname van de potentiele beroepsbevolking: het aantal mensen tussen 18 en 65 jaar oud. Daarnaast neemt het verzuim en het verloop in de zorg toe, hetgeen het zorgaanbod verder onder druk zet. Voor verschillende beroepsgroepen worden toenemend tekorten verwacht. Voorbeelden zijn de huisartsen, verzorgenden en verpleegkundigen, zorgverleners in de GGZ en Specialisten Ouderengeneeskunde.

De informele hulp (mantelzorg) neemt mogelijk ook met ruim 26% af.

Partners

Dit regiobeeld is in samenwerking tussen partijen in de regio tot stand gekomen.

Bekijk alle partners