Regiobeeld

Achterhoek

Inleiding

Het regiobeeld Achterhoek is een coproductie tussen Menzis en de partijen in de Achterhoek die zitting hebben aan de thematafel Gezondste Regio van de Achterhoek Board.

Hieronder vindt u een samenvatting van het regiobeeld met achtergrondinformatie. Ook kunt u het gehele regiobeeld inzien via onderstaande button.

Download het Regiobeeld

Knelpunten
Kernboodschap
“De Achterhoek kent een sterk vergrijzende populatie met steeds meer inwoners met een chronische ziekte (met name dementie). In combinatie met het toenemende tekort aan zorgverleners en het afnemende aantal mantelzorgers vormt dit een grote uitdaging in de regio.”
Thema’s

Inwoners van de Achterhoek

De Achterhoek is een landelijke regio bestaande uit 8 gemeenten met 300.000 inwoners. De regio kenmerkt zich door Noaberschap. Dit uit zich onder meer in relatief veel mantelzorgers (17%, in Nederland gemiddeld 14%).  De regio is meer vergrijsd dan gemiddeld in Nederland. Het percentage 65-plussers is ruim 22% tegenover 19% in Nederland. De Sociaal Economische Status is gemiddeld relatief laag. Ten aanzien van zorg en gezondheid stellen relatief veel inwoners zich vrij passief op. Ze zijn minder zelfredzaam dan de gemiddelde inwoner van Nederland.

Het huidige zorgaanbod

In de regio is een aantal grote zorgaanbieders actief, te weten Santiz voor de ziekenhuiszorg, Sensire voor wijkverpleging en GGNet voor de GGZ. Door zorgaanbieders, gemeenten en zorgverzekeraar wordt nauw samengewerkt om de gezondheid van de inwoners te verbeteren en voldoende zorg in de komende jaren te borgen. Het gaat onder meer om de thematafel ‘De Gezondste Regio’ van de Achterhoekboard, het ‘Beweeg- en sportakkoord 2020-2030’ en de regiodeal ‘Triple Smart’.

Toegankelijkheid van zorg

De wachttijden voor ziekenhuiszorg in de regio zijn relatief beperkt. In de GGZ ligt de gemiddelde wachttijd tot behandeling boven de Treeknorm van 14 weken. In de Wlz neemt de wachttijd toe; het aantal (niet-actief) wachtenden in de zorgkantoorregio is in 2019 met 16% toegenomen.
De zorgarbeidsmarkt in de Achterhoek is krap. Zorgwerkgevers hebben moeite vacatures voor verzorgenden en verpleegkundigen ingevuld te krijgen. Daarnaast is er krapte in meerdere zorgberoepen, zoals zorgverleners in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en Specialisten Ouderengeneeskunde.

Zorgvraagontwikkeling 2030

De ontwikkeling van de zorgvraag wordt door veel trends bepaald, waaronder bijvoorbeeld de vergrijzing, leefstijl en zorg op afstand. In de Achterhoek neemt de vergrijzing de komende 10 jaar verder toe en in 2030 is naar verwachting 29% van de inwoners in de Achterhoek 65-plusser (gemiddeld in Nederland 23%). Een gevolg hiervan is dat het aantal inwoners met dementie met ongeveer 43% toeneemt. Ook het aantal inwoners met een chronische ziekte neemt verder toe, met name artrose (40%), beroerte en coronaire hartziekte (beiden ongeveer 25%). De verwachtingen ten aanzien van gezondheidsgedrag zijn dat er steeds minder gerookt zal worden, maar dat het percentage inwoners met overgewicht verder zal toenemen.

Zorgaanbodontwikkeling 2030

Er werken circa 27.000 mensen in de zorg in de Achterhoek en het is de verwachting dat dit in 2030 10% lager is. Dit komt door de afname van de potentiele beroepsbevolking: het aantal mensen tussen 18 en 65 jaar oud. Dit leidt tot extra krapte bij veel beroepen in de zorg. Voorbeelden zijn de huisartsen, Specialisten Ouderengeneeskunde, zorgverleners in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), verzorgenden en verschillende verpleegkundige beroepen (bijvoorbeeld wijk, IC, dialyse).

De informele hulp neemt mogelijk ook met ongeveer een derde af, waarbij er flinke verschillen tussen gemeenten in de regio zijn.

Partners

Dit regiobeeld is in samenwerking tussen partijen in de regio tot stand gekomen. Dit zijn de partijen die zitting hebben aan de thematafel Gezondste Regio van de Achterhoekboard.

Bekijk alle partners