Regiobeelden voor en door zorgpartijen

Er is een regiobeeld beschikbaar voor:

CZ is in verschillende regio’s actief om het aanbod van zorg en ondersteuning beter aan te laten sluiten op de regionale behoefte. Inzicht in de huidige en toekomstige regionale ontwikkelingen op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn helpt om gezamenlijk de zorg en ondersteuning goed en toekomstbestendig te maken. Regionale samenwerking is essentieel. Ook de Covid19-crisis heeft dit duidelijk  laten zien. Er zijn geen snelle oplossingen voor de ontwikkelingen die op ons afkomen. De digitalisering van de zorg gaat verder doorzetten. De inzet op gezondheid, preventie en leefstijl wordt steeds belangrijker.

Op basis van de beschikbare openbare databronnen en de eigen data hebben wij samen met partners in de regio een samenvattende analyse gemaakt aan de hand van 7 thema’s. Hieruit zijn per regio de belangrijkste knelpunten afgeleid. De regiobeelden hebben tot doel een feitelijk inzicht in huidige en toekomstige knelpunten te geven. Op basis hiervan kunnen prioriteiten worden gesteld door stakeholders en kunnen belangen worden geobjectiveerd. Dit geeft een basis voor verandering, geredeneerd vanuit inhoud.

De regiobeelden bevatten geen uitputtende analyses. De belangrijkste knelpunten zijn in onze ogen een stevig uitgangspunt (geweest) om met regionale partijen te komen tot een gedeelde regiovisie met geprioriteerde knelpunten en een verbeteraanpak.

De regiobeelden zijn (of worden) aan bestaande overlegtafels voorgelegd. Een belangrijke vervolgstap is verder met elkaar in gesprek te gaan over:

– Wat gebeurt er al in de regio en wat kan beter?

– Welke aanvullende en verdiepende analyses zijn voor de knelpunten nodig?

– Welke zorg heeft de regio nodig en hoe organiseren we dat?

Op basis van dit gesprek is (wordt) een gezamenlijke aanpak opgesteld voor en door de regio.

* De regiobeelden zijn voortgekomen uit diverse hoofdlijnenakkoorden, waarin is afgesproken dat partijen in een regio komen tot een feitelijk regiobeeld op hoofdlijnen van knelpunten in de huidige en toekomstige zorgvraag en –aanbod